Policy och Certifiering

Kvalitetspolicy

Vi på Isakssons Rostfria AB ska genom att vara nyfikna, intresserade och lyhörda förstå sammanhang och nytta för kunden i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Vi sprider positiv energi och bryr oss om varandra och våra kunder. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.

Vi erbjuder säkra och högkvalitativa leveranser inom miljöteknik, rostfritt och byggplåt, vi krånglar inte till något och är ärliga och enkla att förstå.

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.


Miljöpolicy

Vi på Isakssons Rostfria AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vår produktion/försäljning av miljöteknik, rostfritt och byggplåt ska vi:

 • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss
 • Hushålla med råvara, material och energi
 • Ha en väl fungerande källsortering
 • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer
 • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan
 • Arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar
 • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln

I utveckling och konstruktion av våra produkter tillämpar vi livscykelanalyser och arbetssätt inom cirkulär ekonomi.


Arbetsmiljöpolicy

Genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete förebygger vi skador och ohälsa, samt ständigt förbättrar vår arbetsmiljö.

På vårt företag är det viktigt att uppmuntra medarbetarnas engagemang och samverkan. Vår nyfikenhet driver oss framåt och är en förutsättning för att vi kan utvecklas. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

 Varje medarbetare ges förutsättningar att:

 • Utveckla sin kompetens
 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • Känna ansvar för sin uppgift och de befogenheter som krävs
 • Känna till verksamhetens mål och vision
 • Känna till verksamhetens arbetsmiljörisker
 • Samverka gällande beslut i arbetsmiljöfrågor

Vi gör ingen skillnad på kvinnor och män gällande löner för samma arbete.Sexuella trakasserier och mobbing får inte förekomma hos oss. Vi litar på varandra och det innebär att vi lyssnar på varandras idéer och tankar. Vi är öppna för varandras styrkor och svagheter. Vi behöver inte vara lika, vi kompletterar varandra och respekterar varandras olikheter och åsikter.

Vi skall minst uppfylla de lagar och övriga krav vi berörs av.


Personuppgiftspolicy

Vi på Isakssons Rostfria AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar information i våra kundregister. Där behandlar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefon. Uppgifterna används i syfte att uppfylla avtalsuppfyllnad. Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen.

I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.